เลือกรายการตรวจเพิ่มเติม

(หากต้องการเลือกรายการตรวจเพิ่มเติมจากโปรแกรมตรวจหลักให้คลิ๊กในช่องสี่เหลี่ยม)

หมวด ตรวจอุจจาระ

  ราคา 400 บาท
  ราคา 200 บาท

หมวด ตรวจคัดกรองเบาหวาน

  ราคา 10 บาท
  ราคา 40 บาท

หมวด ตรวจคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือด

  ราคา 375 บาท
  ราคา 625 บาท
  ราคา 250 บาท

หมวด ตรวจการตั้งครรภ์

  ราคา 70 บาท

หมวด ตรวจไขมันในเลือด

  ราคา 60 บาท
  ราคา 100 บาท
  ราคา 60 บาท
  ราคา 150 บาท

หมวด ตรวจการทำงานของตับ

  ราคา 40 บาท
  ราคา 40 บาท
  ราคา 40 บาท

หมวด ตรวจการทำงานของไต

  ราคา 40 บาท
  ราคา 40 บาท

หมวด ตรวจคัดกรองโรคเก๊าท์

  ราคา 60 บาท

หมวด ตรวจตา

  ราคา 200 บาท
  ราคา 70 บาท
  ราคา 70 บาท
  ราคา 70 บาท

หมวด ตรวจเลือด

  ราคา 310 บาท
  ราคา 130 บาท
  ราคา 50 บาท
  ราคา 60 บาท
  ราคา 130 บาท
  ราคา 60 บาท
  ราคา 315 บาท
  ราคา 75 บาท
  ราคา 100 บาท

หมวด ตรวจคัดกรองโรคติดต่อ

  ราคา 150 บาท
  ราคา 50 บาท
  ราคา 300 บาท
  ราคา 130 บาท
  ราคา 400 บาท
  ราคา 220 บาท

หมวด ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง

  ราคา 1135 บาท
  ราคา 300 บาท
  ราคา 250 บาท
  ราคา 280 บาท
  ราคา 550 บาท
  ราคา 550 บาท
  ราคา 200 บาท

หมวด ตรวจคัดกรองฮอร์โมน

  ราคา 440 บาท
  ราคา 315 บาท
  ราคา 490 บาท

หมวด ตรวจตามปัจจัยเสี่ยงอาชีวอนามัย

  ราคา 540 บาท
  ราคา 400 บาท
  ราคา 200 บาท
  ราคา 375 บาท
  ราคา 150 บาท

หมวด ตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์

  ราคา 500 บาท
  ราคา 100 บาท